Quyết định phê duyệt kế hoạch tăng cường thực thi kết quả Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn

Thời gian 20/03/2023 04:40
Quyết định phê duyệt kế hoạch tăng cường thực thi kết quả Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấnHƯỚNG DẪN CỦA UBND THÀNH PHỔ VỀ CÔNG TÁC PBGDPL; HÒA GIẢI CƠ SỞ; CÔNG NHẬN, ĐÁNH GIÁ PHƯỜNG ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2022

Thời gian 04/05/2022 00:00
HƯỚNG DẪN CỦA UBND THÀNH PHỔ VỀ CÔNG TÁC PBGDPL; HÒA GIẢI CƠ SỞ; CÔNG NHẬN, ĐÁNH GIÁ PHƯỜNG ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2022

Tuyên truyền đăng ký Định danh điện tử cho công dân

Thời gian 11/02/2022 00:00
Tuyên truyền đăng ký Định danh điện tử cho công dân