Thông báo người làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin tại UBND phường Trần Thành Ngọ

Thời gian 05/04/2023 08:12
Thông báo người làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin tại UBND phường Trần Thành Ngọ

Danh sách về người phát ngôn và cung cấp báo chí của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn quận Kiến An năm 2023

Thời gian 14/02/2023 09:06
Danh sách về người phát ngôn và cung cấp báo chí của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn quận Kiến An năm 2023