Biên bản niêm yet công khai tài sản năm 2023

Thời gian 16/01/2023 16:00
Biên bản niêm yet công khai tài sản năm 2023

Biên bản niêm yết công khai chỉ tiêu, biểu mẫu và thuyết minh dự toán ngân sách năm 2023 trình HĐND phường quyết định phân bổ dự toán ngân sách năm 2023

Thời gian 03/01/2023 04:07
Biên bản niêm yết công khai chỉ tiêu, biểu mẫu và thuyết minh dự toán ngân sách năm 2023 trình HĐND phường quyết định phân bổ dự toán ngân sách năm 2023

Biên bản niêm yết công khai dự toán ngân sách năm 2023

Thời gian 03/01/2023 04:02
Biên bản niêm yết công khai dự toán ngân sách năm 2023

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022

Thời gian 14/01/2022 00:00
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022