Thông báo công bố, công khai, kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Kiến An

Thời gian 11/04/2023 16:20
Thông báo công bố, công khai, kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Kiến An